Centrum voľného času Tlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Utorok, 11 September 2012 23:32

Centrum voľného času pri CSŠ v Dolnom Kubíne

Náplňou práce CVČ je ponúknuť žiakom a študentom vzdelanie a výchovu aj v mimoškolských aktivitách. Zároveň CVČ je aj organizátorom rôznych akcii CSŠ.

Školské stredisko pri škole má pre školu a deti viaceré výhody:
•    deťom a mládeži poskytuje hodnotné využitie voľného času,
•    škole umožňuje efektívne využitie školských priestorov po vyučovaní a  v čase  pracovného voľna, možnosť hodnotného trávenia voľného času detí priamo v priestoroch školy,
•    stredisko plní základné poslanie primárnej prevencie pred negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia,   
•    stredisko je  vynikajúcou alternatívou otvorenia sa školy verejnosti,
•    škola má možnosť takto ovplyvniť, aby počet vzdelávacích poukazov zostal v jej priestoroch a získať viac finančných prostriedkov pre rozvoj mimoškolských aktivít realizovaných v škole.

V školskom stredisku radi privítame nielen našich žiakov, ale aj deti a mládež z iných škôl a okolitých obcí. Zabezpečujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže počas školského  roka, najmä v  oblasti športu, umenia, vedy, techniky formou pravidelnej činnostia uskutočňovaním rôznych atraktívnych podujatí.  

Príjmy  školského strediska tvoria:
•    dotácia štátu v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Zb. o financovaní formou normatívneho príspevku na žiaka,
•    poplatok za účasť v záujmových útvaroch, ktorý uhrádzajú účastníci. Výška poplatku na žiaka je vo výške 1,00 € mesačne, žiaci  I. stupňa ZŠ uhradia poplatok za krúžkovú činnosť  tr. učiteľom.  Žiaci II.stupňa a gymnázia uhradia poplatok formou kreditu u vedúcej CVČ,
•    finančný príspevok poskytovaný formou vzdelávacieho poukazu bude slúžiť na dofinancovanie činnosti strediska,
•    sponzorské dary,
•    ďalšie finančné prostriedky sa budeme snažiť získavať prostredníctvom predkladaných projektov.

Posledná úprava Nedeľa, 01 September 2013 12:18