Testovanie 9 - 2020 Tlačiť
Napísal RŠ   
Piatok, 06 Marec 2020 11:30

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom T9 2020

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pod názvom Testovanie 9-2020 alebo T9-2020 sa uskutoční sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. - 16. apríla 2020.

3. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

4. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

5. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

6. NÚCEM od školského roku 2019/2020 pripravuje zmeny v štruktúre a špecifikácii testov T9-2020. Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou. 

7. Podrobnejšie informácie o Testovaní 9-2020 sú zverejnené na nucem.sk.

 

Harmonogram
Testovanie 9-2020
1. apríl 2020 (streda)

 

Matematika

08:00 – 08:10 h (10 minút)    úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08:10 – 08:20 h (10 minút)    rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 – 09:50 h (90 minút)    administrácia testu z matematiky

09:50 – 09:55 h (5 minút)      zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

09:55 – 10:20 h (25 minút)    prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:20 – 10:25 h (5 minút)    úvodné pokyny a rozdanie OH

10.:25 – 10:35 h (10 minút)    rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 – 11:45 h (70 minút)    administrácia testu  zo slovenského jazyka a literatúry

11:45 – 11:50 h (5 minút)      zozbieranie testov a OH

 

Harmonogram
pre žiakov so ZZ zaradených do 1. skupiny obmedzenia
Testovanie 9-2020

1.apríl 2020 (streda)

 

Matematika

08:00 – 08:10 h (10 minút)    úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08:10 – 08:20 h (10 minút)    rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 – 10:05 h (105 minút) administrácia testu z matematiky

10:05 – 10:10 h (5 minút)      zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

10:10 – 10:35 h (25 minút)    Prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:35 – 10:40 h (5 minút)     úvodné pokyny a rozdanie OH

10:40 – 10:50 h (10 minút)    rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.50 – 12:51 h (85 minút)    administrácia testu  zo slovenského jazyka a literatúry

12:15 – 12.20 h (5 minút)      zozbieranie testov a OH