Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Novinky

Rok 2022
30. rokov od vzniku školy

Centrum voľného času
CVČ 2021-22 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 3
SlabéDobré 
Napísal Mgr. Ľudovit Mačor   
Piatok, 28 August 2015 12:29

>Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2021-22 (formát PDF)<
(Začiatok činnosti záujmových útvarov 20. 9. 2021)

>ROZVRH<
>Týždenný rozvrh ZÚ v CVČ pri CSŠ  v šk. roku 2021/22
<

>Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2021-22) (formát DOC)<
>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<
>Vnútorný predpis o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ platný od 1.9.2021 do 31.8.2022<

----------------

Základné informácie o záujmovej činnosti v CVČ pri CSŠ, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín

Činnosť CVČ pri CSŠ bude spustená 20.9.2021.

Poplatky za ZÚ:

Žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ  s finančnou dotáciou od obce a s VP   3 €/mesiac
Žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ  bez finančnej dotácie od obce s VP    6 €/mesiac

*VP – (Vzdelávací poukaz), ktorý škola vydá žiakovi do 11.9.2021

Dieťa navštevujúce MŠ v CSŠ    3 €/mesiac

  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
    k dávke v hmotnej núdzi - v zmysle z.č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   0 € / mesiac
  • žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do centra voľného času na viac ako 30
    po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 0 € / mesiac

Tento príspevok prosíme uhradiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Platbu za ZÚ v CVČ prosíme uhradiť na číslo účtu: SK86 0200 0000 0041 3148 1957
Je potrebné zadať variabilný symbol žiaka viditeľný na edupage  žiaka.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa, ZÚ.

>Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2021-22 (formát PDF)<
(Začiatok činnosti záujmových útvarov 20. 9. 2021)

>ROZVRH<
>Týždenný rozvrh ZÚ v CVČ pri CSŠ  v šk. roku 2021/22
<

>Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2021-22) (formát DOC)<
>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<
>Vnútorný predpis o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ platný od 1.9.2021 do 31.8.2022<

Posledná úprava Utorok, 31 August 2021 19:28
 
Centrum voľného času PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 11 September 2012 23:32

Centrum voľného času pri CSŠ v Dolnom Kubíne

Náplňou práce CVČ je ponúknuť žiakom a študentom vzdelanie a výchovu aj v mimoškolských aktivitách. Zároveň CVČ je aj organizátorom rôznych akcii CSŠ.

Školské stredisko pri škole má pre školu a deti viaceré výhody:
•    deťom a mládeži poskytuje hodnotné využitie voľného času,
•    škole umožňuje efektívne využitie školských priestorov po vyučovaní a  v čase  pracovného voľna, možnosť hodnotného trávenia voľného času detí priamo v priestoroch školy,
•    stredisko plní základné poslanie primárnej prevencie pred negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia,   
•    stredisko je  vynikajúcou alternatívou otvorenia sa školy verejnosti,
•    škola má možnosť takto ovplyvniť, aby počet vzdelávacích poukazov zostal v jej priestoroch a získať viac finančných prostriedkov pre rozvoj mimoškolských aktivít realizovaných v škole.

V školskom stredisku radi privítame nielen našich žiakov, ale aj deti a mládež z iných škôl a okolitých obcí. Zabezpečujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže počas školského  roka, najmä v  oblasti športu, umenia, vedy, techniky formou pravidelnej činnostia uskutočňovaním rôznych atraktívnych podujatí.  

Príjmy  školského strediska tvoria:
•    dotácia štátu v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Zb. o financovaní formou normatívneho príspevku na žiaka,
•    poplatok za účasť v záujmových útvaroch, ktorý uhrádzajú účastníci. Výška poplatku na žiaka je vo výške 1,00 € mesačne, žiaci  I. stupňa ZŠ uhradia poplatok za krúžkovú činnosť  tr. učiteľom.  Žiaci II.stupňa a gymnázia uhradia poplatok formou kreditu u vedúcej CVČ,
•    finančný príspevok poskytovaný formou vzdelávacieho poukazu bude slúžiť na dofinancovanie činnosti strediska,
•    sponzorské dary,
•    ďalšie finančné prostriedky sa budeme snažiť získavať prostredníctvom predkladaných projektov.

Posledná úprava Nedeľa, 01 September 2013 12:18
 


1992-2022

Piatok, 28. Január 2022

Dnes má meniny
Alfonz
Zajtra má meniny
Gašpar

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva